תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של DATAWATCH  בכתובת www.datawatch.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע DATAWATCH (“האתרDATAWATCH ” בהתאמה)

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר מהווה הצהרת משתמש כי קרא את תנאי השימוש המפורטים להלן והסכים להם.

האתר מוצע לשימושך, בהתאם ובכפוף לשימושים המותרים המפורטים להלן,(“תנאי השימוש הכלליים“).

השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות. כמפורט להלן, חלקים מסוימים באתר עשויים להיות סגורים למשתמשים מורשים בלבד. השימוש בחלקים מסוימים באתר ו/או בביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו (כגון: העלאת תכנים לאתר, תנאי שימוש בפורומים, רישום לרשימות תפוצה וכו’), עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים, בין המפורטים באתר ובין שאינם מפורטים באתר זה(“תנאים נוספים“) (“תנאי השימוש הכלליים” “מדיניות הפרטיות” ו”התנאים הנוספים” יקראו להלן: “תנאי השימוש באתר“). מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים. אם ובכ”ז תתגלה סתירה מפורשת ביניהם יגברו התנאים הנוספים בכל הנוגע לעניינים המטופלים מפורשות על ידם.

נא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין DATAWATCH, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

 

הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

 DATAWATCH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מפעם לפעם ו/או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן – האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה עליך – המשתמש.

 

האתר

 אתר DATAWATCH מיועד בעיקרו לפרסום מידע על DATAWATCH ופעילותה, לספק מידע ושירותים, לספק מידע כללי לציבור הרחב בעניינים הרלוונטיים לפעילות DATAWATCH ולשמש במה למידע כללי ולדעות בתחומי המשפט בדגש על הגנת פרטיות, אבטחת מידע ותחומים משיקים.

 

זמינות ותקינות האתר

 האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון מחשב כף יד וכו’), אולם אין DATAWATCH מתחייבת כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

DATAWATCH נוקטת את מירב המאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר. יחד עם זאת, יובהר כי אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות וכו’) עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. DATAWATCH אינה והיא לא תהיה אחראית לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.

 

 התכנים באתר

תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם  DATAWATCH,  יועצים וספקים ותכנים המתפרסמים מטעם גולשים וצדדים שלישיים (כגון הודעות ושאלות גולשים, מאמרים מקצועיים וכו’).

 הגם ש- DATAWATCH נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

 

 התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

 יובהר, כי אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים ומוסמכים.

 למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה בין המידע המתפרסם באתר מטעם DATAWATCH לבין פרסומים רשמיים, יגברו הפרסומים הרשמיים.

המונח תכנים בתנאי שימוש האתר מתייחס לכל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו’.

 

שינוים באתר

 DATAWATCH שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות האתר על תכניו לפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר וכיוצ”ב.

 

 קניין רוחני

 השימוש באתר מותר אך ורק על-פי תנאי השימוש באתר. זכויות הבעלות באתר על תכניו וכן על כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות DATAWATCH ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר.

 האתר על תכניו הינו רכושם של DATAWATCH ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ”ל. כל הזכויות שמורות ל DATAWATCH ו/או לאותם צדדים שלישיים.

 האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם לשמור, ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר.

 ללא רשות מפורשת של DATAWATCH בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג לאתר.  אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה ו/או הקלטה ו/או קידוד ו/או ליקוט תכנים באתר.  שם המתחם של האתר הוא קניינה הבלעדי של DATAWATCH.מותר להשתמש בכלי האתר לצורך איתור ואחזור מידע המתפרסם באתר.

 

שמות וסימני מסחר – שמה של DATAWATCH, סימניה הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הם קניינה של DATAWATCH או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

אין  להשתמש בסימני המסחר של DATAWATCH ובסימני המסחר של צדדים שלישיים שבאתר, לכל תכלית מסחרית או לכל שימוש אחר העלול ליצור מראית של חסות או קשר בינך לבין DATAWATCH.

השימוש בתכנים מקצועיים המתפרסמים באתר (מאמרים וכו’) מותר אך ורק לצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי העשרה כללית במתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות – כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

 

מידע מסחרי ופרסומות

 DATAWATCH שומרת על זכותה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר (כגון: לוחות מודעות לחברי DATAWATCH, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ”ב).

DATAWATCH אינה והיא לא תהיה אחראית לתוכן, טיב ו/או איכות הפרסומים המסחריים והמידע ו/או המוצר ו/או השירות הנכלל בהם. המודעות והמידע המסחרי ו/או המוצר ו/או השירות הנכלל בהן שיפורסמו באתר הם באחריות המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

 

העדר אחריות

 האתר התכנים והשירותים שבו, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). DATAWATCH אינה מתחייבת לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם ש- DATAWATCH נוקטת או תנקוט מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתה של DATAWATCH להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורו בצדדים שלישיים. DATAWATCH אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.

למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, DATAWATCH אינה והיא לא תהיה אחראית (בין חוזית, בין נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ”ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו.

גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד (“גורמים מפגעים“). DATAWATCH אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות הפעלה וגלישה מעודכנות ומאובטחות, לרבות מערכות הפעלה ודפדפנים, וכן אנטי וירוס, תוכנות נגד ריגול, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

  DATA WATCH מיישמת באתר נהלים לאבטחת מידע אשר מטרתם לצמצם את הסיכונים לפריצה ו/או לחדירה בלתי-מורשית, יחד עם זאת ייתכן ונהלים אלו לא יהוו הגנה מוחלטת ועל כן DATA WATCH  אינה מתחייבת כי השירותים המופעלים על ידה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. DATA WATCH הגדירה את אבטחת האתר והמידע בעדיפות עליונה על מנת לשמור על רמת אבטחה מידע גבוהה של האתר.

בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך ש DATAWATCH אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר או  לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו. זאת ועוד, DATAWATCH אינה ולא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב).

 

קישורים

 קישורים מהאתר – האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של DATAWATCH וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. ל DATAWATCH אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. DATAWATCH אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. DATAWATCH אינה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. יחד עם זאת יובהר, כי אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר DATAWATCH.

DATAWATCH שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובפרט כל פעולה המציגה או שיש בה להציג את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר ו/או סימנים מסחר ו/או שמות של גורמים אחרים מ DATAWATCH) ללא קבלת הסכמת DATAWATCH מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי פורנוגרפיה, אתרי הימורים, אתרי פישינג, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית ו/או הפרת זכויות יוצרים, אתרים גזעניים, לא מוסריים, אתרי שנאה או כאלו הנוגדים את תקנת הציבור..

 

תכני משתמשים

מסירת תכנים לפרסום באתר (כגון: כתיבת הודעה לצוות מסירת מאמר או כתבה, האתר וכו’), פרסום תכנים באמצעות כלים שונים באתר (כגון פורומים) או פניות לצוות האתר (או לגורמים ב DATAWATCH אליהם ניתן לפנות באמצעות האתר) משמעם גם הענקת רישיון שימוש, ללא תמורה, בלתי מוגבל בזמן ל DATAWATCH להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר או לעשות בתכנים כל מעשה המותר לבעל זכות יוצרים ביצירה, באתר או בכל מקום אמצעי או כלי אחר, וכן ויתור על הזכות המוסרית כלפי DATAWATCH, בכפוף לכך שפניות בעלות אופי אישי לצוות האתר תפורסמנה ללא פרטים מזהים.

 אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי לפרסמם מכל סיבה שהיא. במידה ואינך זכאי להקנות ל DATAWATCH רישיון כאמור לעיל – אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסמם באתר. אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר תחת זהות של אחר.

תכנים הנמסרים לצוות האתר או תכנים המפורסמים באתר באמצעות כלים שבאתר עשויים להתפרסם לכלל הגולשים. אין לדעת אלו תגובות עלולות להתקבל על כן חשוב כי תקפיד על שפה נאותה ועל תוכן ענייני ומדויק, שאין בו בכדי לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או בזכויותיו.

מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות ו/או הבטחה כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינה מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. DATAWATCH רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.  הסרה או עריכה של תכנים מחיקת ו/או חסימת משתמשים או גישה לאתר

DATAWATCH אינה עורכת צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. עם זאת DATAWATCH שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות או כל בדיקה אחרת לכל פרק זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך וידוא קיום הוראות תנאי השימוש באתר, ולכך שהשימוש באתר יהיה בכפוף לכל דין. DATAWATCH שומרת לעצמה על הזכות המלאה והבלתי מותנית להסיר או לערוך מחדש כל תוכן אשר לדעתה אינו עומד בתנאי השימוש באתר או שיש בו לפגוע DATAWATCHב בחבריה או בכל צד שלישי שהוא.

DATAWATCH שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתה את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר או מלגשת לאתר בכלל לרבות אפשרות חסימת ו/או מחיקת משתמשים אלו, ללא כל צורך בהתראה מוקדמת.

משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר או המפרסם תכנים באתר, אחרי באופן מלא ובלעדי לתכנים המתפרסמים על ידו או הנמסרים לפרסום על ידו.

 

החיוב בגין התקנת חבילת ההגנה ו/או כל אחד ממרכיביה ו/או כל מוצר המפורסם באתר זה יבוצע מיידית עם הזמנת הלקוח, טרם התקנת וקבלת המוצר/מוצרים, זאת לצורך הכנת סביבת ההתקנה ותיאום ההתקנה הצפוי.

 

 

 

 

 הלקוחות מודעים לכך כי מכירת המוצרים ואספקתם ללקוחותינו באתר DW www.datawatch.co.il    להלן:( אתר  ( DW כפופים לתנאים המפורטים  להלן (להלן: “תנאי השימוש”)

 

א. הטמעת  פתרון ההגנה על הדוא”ל (CMD)  כרוך ברכישת תיבת דואר ייעודית נוספת מ- 

    365MICROSOFT  ,  שתפקידה במסגרת ההגנה על כלל התיבות (חשבונות המשתמשים), הינו  

    לקלוט דברי דואר חשודים ו/או זדוניים.

 

ב. . השימוש במוצר CMD כפוף להתחייבות שימוש הלקוח במוצר למשך 12 חודשים לפחות (להלן-“ההתחייבות”), בין אם באמצעות רכישתו במסגרת חבילת ההגנה לעסקים קטנים ו/או חבילת ההגנה ובין אם באמצעות רכישתו כמוצר בודד.

 

ג. החיוב בגין התקנת חבילת ההגנה ו/או כל אחד ממרכיביה ו/או כל מוצר המפורסם באתר זה יבוצע מיידית עם הזמנת הלקוח, טרם התקנת וקבלת המוצר/מוצרים, זאת לצורך הכנת סביבת ההתקנה ותיאום ההתקנה הצפוי.

ד. ידוע ללקוח כי תיאום ההתקנה יתבצע תוך 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה ובכל מקרה תתבצע התקנת חבילת ההגנה ו/או כל מוצר אחר המפורסם באתר תוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה, בכפוף לזמינות.

ה. בכל מקרה בו תוחלף יחידת הקצה (מחשב, מחשב נייד, טאבלט וכדו’) אצל הלקוח ותידרש העברת חבילת ההגנה והתקנתה מחדש אצל הלקוח-יחויב הלקוח בתשלום דמי התקנה כפי שייקבעו ע”י Datawatch מעת לעת.

 

פרטיות

 השימוש באתר מהווה הצהרת המשתמש כי קרא את מדיניות הפרטיות ומסכים להם.

מסירת פרטים – הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם גישה לחלקים סגורים באתר, פניות באמצעות האתר או פעולות מפורשות אחרות, כרוכות במסירת פרטים נכונים ואמיתיים בלבד. אינך חייב למסור את פרטיך אלא שאז יתכן ולא תוכל להיכנס לחלקים הסגורים באתר או לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים (כגון: מסירת מאמרים לפרסום).

DATAWATCH שומרת על פרטיות המשתמשים – שימוש בפרטים שנמסרים על ידך, או בפרטים הנוצרים משימושך באתר, הינו כמפורט במדינות הפרטיות של DATAWATCH.

 הבהרה חשובה – אתר DATAWATCH עשוי לשמש שער או מקום הפניה לאתרי גופים שונים של DATAWATCH ולגופים אחרים כן מאפשר האתר לקבל מידע או למסור הודעות שונות על פעולות המתבצעות שלא באמצעות האתר או ללא קשר לשימושך בו כגון: הורדת טפסים שונים למילוי ולהגשה לגופים שונים (להלן: “פעילויות חיצוניות לאתר“). מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלים כל אחד על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו.

 שמירה והקפדה על אמצעי גישה

 משתמשים המורשים להיכנס לאזורים סגורים באתר, ככל שיהיו כאלה, ישמרו בסודיות את אמצעי הגישה לאותם אזורים ואת התכנים אליהם הם נחשפים באזורים אלו. אין למסור ו/או לאפשר לאחרים להשתמש באמצעי הגישה, ועל המשתמש לעשות כל הניתן על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו, וכן לדווח על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו, או גילוי אמצעי הגישה בידי אחרים.  בכל מקרה כאמור על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליהן תודיע DATAWATCH.

 

שימושים מותרים

מותר לגלוש בחלקים הפתוחים של האתר, להשתמש במנגנוני הפניות והבקשות לפרסום שבאתר ובכלים המוצבים בו לשימוש הגולשים (כגון ספר עורכי הדין). משתמשים מורשים רשאים לגלוש לחלקים הסגורים שבאתר, בכפו ף לתנאי השימוש באתר. האתר מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד.

 

 שימושים אסורים

למען הסר ספק יוער, כי יש להשתמש באתר אך ורק בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש באתר, וכל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – אסור. בנוסף על האמור ומבלי לגרוע ממנו:

 • אין להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית.
 • אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים לבחינת אמצעי ההגנה של האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי להכביד ו/או לפגום בפעילות התקינה של האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות ו/או עזרים ו/או בכלים שיש בהם בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או צד שלישי כלשהו ו/או להשפיע בצורה כלשהי על שימושם באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן שיש בו בכדי להזיק, להאט, להכביד, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 • ככל שיהיו באתר חלקים סגורים שהכניסה אליהם הינה באמצעות שם משתמש וסיסמה אין להיכנס ו/או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים.
 • ככל שיהיו באתר חלקים סגורים שהכניסה אליהם הינה באמצעות שם משתמש וסיסמה אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
 • אין לפרסם אף תוכן ו/או מידע  (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה או פגיעה ברגשות הציבור.
 • אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה ופוגע.
 • אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, לרבות תחת זהות של אחר.
 • אין לבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של DATAWATCH באתר.

 

דין ומקום שיפוט

למען הסר ספק יובהר כי על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (חרף האמור, במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר הרי שההפניה אל הדין הזר לא תחול).

כל מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו. תובא לפתחם של בתי המשפט במחוז מרכז אשר להם  תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון באלו.

 

DATAWATCH מאחלת לכם גלישה מהנה

דילוג לתוכן